logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đào tạo KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

19.01.21 | 3310 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia: Bộ môn Kinh Tế

 

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Thực hành khai và báo cáo thuế (Tax Practice report)


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Có kiến thức cơ bản về thuế đại cương.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Phân biệt được hồ sơ kê khai các loại thuế cơ bản.

+ Lập báo cáo thuế cho hộ kinh doanh cá thể.

+ Lập hồ sơ khai lệ phí môn bài.

+ Lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp.

+ Lập hồ sơ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp.

+ Lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nội dung: (tóm tắt)

+ Quy định chung về kê khai thuế.

+ Kê khai lệ phí môn bài

+ Kê khai thuế giá trị gia tăng

+ Kê khai thuế thu nhập cá nhân

+ Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

- Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7.

- Giáo viên tham gia giảng dạy: Nguyễn Khánh Toàn.

 

2. Ứng dụng Excel trong kế toán


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và các hàm cơ bản trong Excel.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Hạch toán nghiệp vụ kế toán cơ bản: kế toán tiền, kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, công nợ, doanh thu, chi phí.

+ Lập được bảng chấm công  bằng excel

+ Tính được tiền lương, tiền công của người lao động theo ngày công

+ Tính được các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp theo quy định

+ Xác định số thuế thu nhập cá nhân.

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền lương.

+ Thiết lập được các sổ sách hàng tồn kho, doanh số bán hàng trên excel.

+ Quản lý được xuất kho, nhập kho và tồn kho tự động trên excel.

- Nội dung: (tóm tắt)

+ Các nguyên tắc kế toán cơ bản

+ Hạch toán nghiệp vụ kế toán cơ bản: vốn bằng tiền, hàng tồn kho, doanh thu, chi phí, tiền lương, tài sản cố định.

+ Lập bảng chấm công theo thời gian.

+ Lập bảng thanh toán tiền lương.

+ Hạch toán chi phí tiền lương vào sổ sách kế toán.

+ Lập sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hoàng hóa.

+ Lập sổ chi tiết doanh số bán hàng.

- Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7.

Giáo viên tham gia giảng dạy: Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Mỹ Linh, Nguyễn Dương Trí.

 


Các Tin Khác: