logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đào tạo Tiếng Anh

05.02.21 | 678 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia: ĐH Bang Arizona (Hoa Kỳ)

English for Customer Service

Duration: 45 periods/5 weeks

Content

I. Greetings and say goodbye.

II. A receptionist and customers

1. Hotel receptionist and guests

- Take the room reservation.

- Help guests for checking in / out.

- Make a transaction about the room service

- Deal with complaints

2. A restaurant receptionist and guests

- Take bookings

- Receive the diners

- Deal with complaints

3. A receptionist at a company

- Check visitors in and direct them to specific destination.

- Answer phone calls.

III. Service staff and customers

1. Doorman and Porter

2. Chamber Service and Other Services

3. Waiter / waitress and customers

- Take an order.

- Present menu, answer questions and make suggestions regarding food and beverage.

- Deal with a complaint.

- Help customers for paying bills.

IV.  A cashier and customers

- Welcome customers

- Receive payments

V. A technician and customers

1. a maintenance technician and customers in a hotel

2. A technician at a tech store

3. A sales engineer at an auto salon.

 


Các Tin Khác: