logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đào tạo ĐIỆN LẠNH

19.01.21 | 1978 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia: Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Lắp đặt máy điều hòa không khí cục bộ


- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Kiến thức:

Trình bày được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy điều hòa không khí cục bộ.

Trình bày được quy trình lắp đặt máy điều hòa không khí cục bộ.

+ Kỹ năng:

Lựa chọn và chuẩn bị được dụng cụ, vật tư cho công việc lắp đặt máy điều hòa cục bộ.

Lắp đặt máy điều hòa đúng quy trình, đúng kỹ thuật.

Vận hành đo đạc được thông số vận hành của máy.

Thực hiện được các biện pháp an toàn, vệ sinh trong quá trình lắp đặt.

- Nội dung:

Mô đun cung cấp cho người người những kiến thức, kỹ năng về:

+ Nguyên lý cấu tạo cũng như hoạt động của máy điều hòa không khí cục bộ.

+ Quy trình lắp đặt, công việc và tiêu chuẩn thực hiện công việc

+ Vận hành và đo đạc thông số làm việc của máy.

+ Biện pháp thi công, an toàn trong lắp đặt.

- Lịch dạy:  (Tối 2-4-6)

 

2. Bảo dưỡng máy điều hòa không khí cục bộ


- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Kiến thức:

Trình bày được quy trình bảo dưỡng máy điều hòa không khí cục bộ.

+ Kỹ năng:

Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất

Thao tác đúng kỹ thuật quy trình vệ sinh bảo dưỡng hệ thống

Vận hành và đo đạc thông số làm việc của máy.

Sử dụng được thiết bị dụng cụ an toàn, đúng kỹ thuật.

- Nội dung:

Mô đun cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng về bảo dưỡng thiết bị, vệ sinh máy điều hòa không khí cục bộ, vận hành đo đạc thông số làm việc của máy điều hòa cục bộ.

- Lịch dạy:  (Tối 3-5-7)

 


Các Tin Khác: