logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đào tạo TỰ ĐỘNG HÓA

19.01.21 | 3046 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ) TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia:

  • Bộ môn Tự động hóa
  • Công ty:............................

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Đo lường cảm biến


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: Quan tâm về điện và các cảm biến trong dây chuyền sản xuất.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Nhận dạng được hình dạng, chức năng của cảm biến thông dụng.

+ Kiểm tra được cảm biến hư hay không.

+ Đấu nối được cảm biến.

- Nội dung: (tóm tắt)

Mô đun cung cấp cho người người những kiến thức, kỹ năng về:

+ Đặc điểm và ứng dụng của các cảm biến cơ bản.

+ Cách kết nối các cảm biến cơ bản với các cơ cấu chấp hành.

+ Lựa chọn được các loại cảm biến phù hợp theo yêu cầu.

- Lịch dạy:  (Tối 2-4-6) hoặc (Tối 3-5-7) hoặc (Sáng T7 - Sáng Chủ nhật).

 

2. PLC cơ bản


- Yêu cầu điều kiện đầu vào:

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Khái quát và nhận diện được PLC, mô đun mở rộng và các thiết bị tự động.

+ Đấu nối được PLC và các thiết bị ngoại vi.

+ Sử dụng được phần mềm lập trình cho PLC.

+ Lập trình được cho PLC bằng ngôn ngữ Ladder.

+ Xác định và xử lý được một số lỗi cơ bản khi lập trình PLC.

- Nội dung:

Mô đun cung cấp cho người người những kiến thức, kỹ năng về:

+ Cách đấu nối PLC với ngoại vi.

+ Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC.

+ Nắm bắt được các vấn đề có liên quan đến thiết bị lập trình PLC.

-Lịch dạy:  (Tối 2-4-6) hoặc (Tối 3-5-7) hoặc (Sáng T7 - Sáng Chủ nhật).

 

3. Đấu tủ điện


- Yêu cầu điều kiện đầu vào:

- Chuẩn đầu ra mô đun:

+ Phân tích được các mạch điện điều khiển mở máy cơ bản

+ Kiểm tra được các hư hỏng về điện trong các mạch điện điều khiển mở máy.

+ Lắp đặt được các tủ điện điều khiển.

- Nội dung:

Mô đun cung cấp cho người người những kiến thức, kỹ năng về:

+ Cách lắp đặt, sửa chữa các mạch điện điều khiển động cơ cơ bản.

+ Cách kiểm tra các thiết bị cơ bản.

+ Lắp đặt các tủ điện điều khiển.

- Lịch dạy:  (Tối 2-4-6) hoặc (Tối 3-5-7) hoặc (Sáng T7 – Sáng Chủ nhật).

 


Các Tin Khác: