logo

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - NGẮN HẠN

Chuyên đề đạo tạo nghề Hàn

18.01.21 | 3567 |

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC MÔ-ĐUN (HUYÊN ĐỀ)  TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG NGHỀ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Đơn vị tham gia: KHOA CƠ KHÍ/BỘ MÔN SỬA CHỮA CƠ KHÍ

 

CHUẨN ĐẦU RA MÔ-ĐUN (CHUYÊN ĐỀ), NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THIẾT BỊ THỰC TẬP

1. Hàn hồ quang tay/hàn que (shielded metal arc welding) – 30 tiết


- Yêu cầu điều kiện đầu vào: không yêu cầu.

- Chuẩn đầu ra mô đun:

Kiến thức:

+ Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy hàn que

+ Tính và chọn thông số hàn và que hàn phù hợp

Kỹ năng:

+ Vận hành được máy hàn que (1 chiều, xoay chiều)

+ Vận hành máy cắt kim loại (máy cắt lưỡi đá), máy mài đúng kỹ thuật.

+ Hàn được mối hàn bằng đúng kỹ thuật.

+ Tổ chức công việc đảm bảo an toàn.

- Nội dung: (tóm tắt)

+ Máy hàn que.

+ Máy mài và cắt kim loại bằng lưỡi đá.

+ Que hàn.

+ Công nghệ hàn que.

+ An toàn lao động khi hàn, cắt kim loại.

Lịch dạy: (Tối 2-4-6 hoặc Tối 3-5-7 hoặc (Sáng và Chiều Chủ nhật).

 


Các Tin Khác: